Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
 1. Fit 4 Care: organisatie-adviesbureau voor gezondheidsmanagement en leefstijlinterventies.
 2. De klant: de afnemer van diensten van Fit 4 Care, de werkgever.
 3. Diensten: onderzoeken, adviezen, workshops, coachingstrajecten, opleidingen en trainingen of andere diensten die door Fit 4 Care in opdracht van de klant worden uitgevoerd.
Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Fit 4 Care en de klant waarop Fit 4 Care deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Fit 4 Care, voor de uitvoering waarvan door Fit 4 Care derden dienen te worden betrokken.
 3. Acceptatie van een offerte of het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden van Fit 4 Care heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele eigen voorwaarden.
Artikel 3. Duur overeenkomst en ontbinding
 1. De overeenkomst tussen Fit 4 Care en de klant wordt aangegaan voor de duur van een dienst, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Na afloop van de contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen partijen worden verlengd.
 2. Binnen 6 maanden na ondertekening van de overeenkomst zal de overeengekomen dienstverlening door de klant worden afgenomen, tenzij er in de overeenkomst anders is bepaald.
 3. Bij niet tijdige nakoming op grond van lid 2 is Fit 4 Care gerechtigd de desbetreffende diensten in rekening te brengen.
 4. Fit 4 Care heeft het recht haar werkzaamheden te laten verrichten door derden (o.a. trainers, leefstijlcoaches, diëtisten, psychologen). De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Fit 4 Care of door Fit 4 Care ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Iedere partij is gerechtigd, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang via aangetekende brief te ontbinden wanneer:
  – De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en binnen een aan haar per aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige of betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen, bijvoorbeeld in overmachtssituaties;
  – Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, of maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
Artikel 4. Annulering
 1. Annulering van afspraken van individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 2 werkdagen vóór het afgesproken tijdstip plaats te vinden.
 2. Voor annulering van workshops, trainingen en andere diensten op verzoek van de klant, is de klant binnen 28 – 8 dagen voor aanvang van deze diensten 50% van deze diensten verschuldigd. Binnen 7 dagen voor aanvang van de dienst het volledige bedrag.
 3. Wanneer annulering niet of te laat plaatsvindt, of de werknemer niet verschijnt, is Fit 4 Care gerechtigd de desbetreffende diensten in rekening te brengen.
Artikel 5. Geheimhouding
 1. Alle informatie betreffende de klant of een werknemer van de klant wordt vertrouwelijk behandeld. Wij handelen volgens de privacyverklaring van Fit 4 Care.
Artikel 6: Klachten
 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 14 dagen na afronding van het programma schriftelijk aan Fit 4 Care gemeld te worden. Elke aanspraak vervalt richting Fit 4 Care bij in gebrekestelling. Fit 4 Care is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Mocht de klacht op informele wijze niet opgelost worden, kan het Klachtenportaal Zorg als onafhankelijke instantie optreden voor bemiddeling en/of beoordeling van de klacht.
Artikel 7. Tarieven
 1. Alle tarieven zijn exclusief BTW en zijn vastgelegd in de offerte.
Artikel 8. Facturering en betaling
 1. Diensten worden door Fit 4 Care vooraf met een factuur in rekening gebracht. De klant dient binnen 15 dagen na factuurdatum Fit 4 Care te betalen.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant in verzuim. Fit 4 Care is gerechtigd zijn verplichting tot het verrichten van diensten op te schorten. Fit 4 Care zal de klant hier tijdig over informeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de klant.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
 1. De dienstverlening van Fit 4 Care is gericht op de verbetering van de leefstijl (o.a. voeding, bewegen, niet roken en ontspanning), Fit 4 Care is geen medische instantie en geeft geen medisch advies of verricht medische diagnoses.
 2. Fit 4 Care geeft op geen enkele wijze een garantie af dat gewenste doelstellingen ten aanzien van de leefstijl bereikt worden, noch is Fit 4 Care op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde van, of na uitvoering van zijn diensten bij de klant c.q. werknemers van de klant voordoen en die niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Fit 4 Care. Fit 4 Care is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 3. Fit 4 Care is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het feit dat de klant of een werknemer van de klant mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 4. Mocht Fit 4 Care aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de totale vergoeding van een verstrekte opdracht. De aansprakelijkheid van Fit 4 Care is beperkt tot het bedrag der uitkering van verzekeraar van Fit 4 Care in voorkomend geval.
 5. De klant is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij Fit 4 Care aansprakelijk wil stellen.
 6. Meedoen aan de programma’s van Fit 4 Care is voor eigen risico van de klant.
Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fit 4 Care partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Fit 4 Care is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Fit 4 Care het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.